Stadgar
 

Innehållsförteckning:

1. Ändamål
2. Medlemmar
3. Medlemsavgift
4. Verksamhetsår
5. Styrelsen
6. Revision
7. Valberedning
8. Årsstämma
9. Dagordning
10. Firmatecknare
11. Föreningens upplösande
12. Stadgeändring
13. Motioner§ 1

ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att restaurera befintliga vattenförbindelser mellan Ösbyfjärden och Arnöfjärden samt mellan Marumsviken och Ramsmoraviken. Detta för att uppnå syftet att skapa en bättre vattenkvalitet i hela området ut till Solvik i väster. Samt att i framtiden underhålla dessa vattenvägar och ge förutsättningar för en god fiskreproduktion och allmän vattenmiljö.
Vidare att främja medlemmarnas önskemål i detta sammanhang.

<Tillbaka>

§ 2

MEDLEMMAR

Föreningens medlemmar är enskilda privatpersoner, föreningar, företag, församlingar, stiftelser och även kommunen. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Styrelsens beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

<Tillbaka>

§ 3

MEDLEMSAVGIFT

Avgiftens storlek och fördelning bestäms av årsmötet efter en fastställd plan som utsänds med kallelsen. Interimsstyrelsen bestämmer medlemsavgiftens storlek fram till första årsmötet.

<Tillbaka>

§ 4

VERKSAMHETSÅR

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår, dvs. 1/1 – 31/12.

<Tillbaka>

§ 5

STYRELSEN

Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och ordinarie ledamot. Dessutom ska två suppleanter finnas.
Mandatperioden ska vara max två år växelvis.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att:

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm inom föreskriven tid, och

• förbereda årsmöte.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll ska upprättas senast två veckor efter styrelsemöte och är tillgängligt för styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisorsuppleanter, valberedning med suppleanter, men inte för medlemmar om inte särskilt beslutats.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 30 % del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna skriftligen senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen, på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

<Tillbaka>


§ 6

REVISION

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av revisorer. Revisorer utses på ordinarie årsstämma. Två revisorer och två revisorssuppleanter väljs växelvis på max två år.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 35 dagar före årsmötet.

<Tillbaka>

§7

Valberedning

Valberedningen utses vid årsmöte och består av vid årsmöte utsedd ordförande och två ledamöter. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 28 dagar före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

<Tillbaka>

§ 8

ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma ska hållas före maj månads utgång.
Kallelse till ordinarie årsstämma ska ske skriftligen, minst 28 dagar innan datum för stämman. Kallelse till extra stämma ska ske skriftligen minst 28 dagar innan datum för stämman.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillställas medlemmarna skriftligen, främst i elektroniskt format, eller kungöras i ortspressen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inom föreskriven tid inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga på föreningens hemsida och hos ordföranden. Inga ekonomiska beslut utöver de som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

Medlem som har betalt medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Anslutna föreningars medlemmar har rösträtt med en röst vardera. Kommun/Församlingar/Stiftelser/Företag har en röst per betald andel. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt men inte förslagsrätt på mötet.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för fråga om stadgeändring eller upplösning av föreningen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

<Tillbaka>

§ 9

DAGORDNING

Vid ordinarie stämma skall följande dagordning tillämpas:

 1. Mötets öppnande.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av mötesordförande.
 4. Val av mötessekreterare.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att med ordföranden justera mötesprotokollet.
 6. Frågan om stämman behörigen utlysts.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
 9. Föredragning av ekonomirapport.
 10. Föredragning av revisorernas berättelse.
 11. Frågan om beviljande av styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 12. Motioner till stämman.
 13. Fastställande av verksamhetsplan, budget och årsavgift för kommande verksamhetsår.
 14. Val av ordförande och styrelse.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Meddelande om var protokoll och stämmohandlingar finns tillgängliga senast 14 dagar efter årsmöte.
 18. Mötet avslutas.

<Tillbaka>

§ 10

FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och för sig.

<Tillbaka>

§ 11

FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas mellan medlemmar definierade i §2. För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels hur föreningens tillgångar skall användas, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

<Tillbaka>

§12

Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut med 2/3 majoritet vid årsmöte eller extra årsmöte.

<Tillbaka>

§ 13

Motioner

Motioner till årsmötet ska inlämnas senast 2 månader före mötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motioner.

<Tillbaka>