Årsmöte 2018
27 maj, klockan 14:00.


Läs mer...
 

 

Nya dokument/artiklar

Ledare
Diken, våtmarker, fällor

 


Medlemsmöte Granliden 24/5 2014. Kl. 14:00-16:00
Information och föreläsning om vattnet i Ljusterö-vikarna, hur bottnarna mår och hur fiskarna mår. Vad kan man göra för att förbättra situationen.

Minnesanteckningar
Inbjudan

Information från Svealands kustvattenvårdsförbund

Språngskikt

 

 
Aktuellt
Information om vad som hänt det senaste året.
Statusrapport April 2013 sidan 1
Statusrapport April 2013 sidan 2

 

 
Aktuellt
Vattenprover för Marumsviken och Ösbyviken är beställda. Vi tar vattenprover under augusti och hoppas att fosforhalterna har minskat som effekt av att många enskilda avlopp nu har åtgärdats.
Vattenprover 2012-2011
Fosforfällor
Fosforfällor
Anvisningar fosforfälla
Dammar vid Anten
minskade utsläpp till 2016 -Jordbruksverket
 
 

 
Så här betalar du medlemsavgiften
Genom att som enskild medlem stödja Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening med årsavgiften 100 kronor per person, bidrar du till vår strävan att förbättra vattenmiljön i vårt område.
Företag eller föreningar kan bli medlemmar genom att betala 1-5 andelar á 1000 kronor i årsavgift. Företag och föreningar som stödjer oss kommer att uppmärksammas med logotype och länk från vår hemsida.
Bli medlem genom att:
Sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto 48 11 22-0 eller bankgiro 383-9040. Inbetalningskort. Märk inbetalningen med ditt/företagets/föreningens namn i informationsfältet.
 

 
Om Föreningen
Återställa Ljusterö gamla vattenvägar
Det finns många anledningar att göra någonting åt den tilltagande igenväxningen av havsvikarna i vårt område. – Bottenvegetationen breder ut sig och gör det svårare att fiska. Bottenslam gör vattnet grumligt och ankring osäker. Det stillastående vattnet längst in i vikarna luktar illa och är allt annat än lockande till bad. Därför känns de gamla tankarna om att återskapa vattenförbindelsen mellan de långa vikar som bildar gräns mellan norra och södra Ljusterö nu nödvändiga att realisera. Den tidigare naturliga vattenförbindelsen är idag stängd av vägbankar.

Vi ser en förbättrad vattenmiljö i våra vikar som en investering inte bara för miljö och trivsel, utan också för turism och attraktion till området som kommer oss alla till gagn.

En arbetsgrupp för denna fråga bildades under 2006. Gruppen växte under 2007 och består av representanter från tomt- och fastighetsägarföreningar i området, samt Ljusterö företagarförening.  

För att kunna finansiera denna förstudie och att i framtiden ha en tydlig huvudman för genomförande och förvaltning av de gamla vattenvägarna, beslutades att bilda en ideell förening - Ljusterö Vatten- och Fiskevårdsförening. Klicka här för att läsa hur du blir medlem.

Karta över kanalernas föreslagna sträckning.