Arbetsgrupper
 
På uppdrag av styrelsen finns ett antal arbetsgrupper som driver det operativa arbetet.

Arbetsgruppernas syften beskrivs nedan.

Information.
Att sprida information om föreningens arbete till markägare, föreningar och andra intresserade. Ta in synpunkter. Klicka här för att skicka frågor/synpunkter.

Genomförande.
Att utreda förutsättningar för genomförande. Ta fram alternativ och kostnadsberäkna.
Kontakt med anläggningsentreprenörer, kommun & markägare.

Miljö.
Undersöka nuvarande vattenmiljö i närområdena. Hitta påverkansfaktorer och hur dessa kan minskas eller elimineras. Ta fram underlag för en miljökonsekvensbeskrivning. Att fastställa miljöpåverkan vid muddring samt att säkerställa att en önskad effekt uppnås.
Kontakt med länsstyrelsen, vattenmyndigheten, kommunens miljö och hälsoskyddsförvaltning, marinbiologer & miljökonsulter.

Finansiering.
Förbereda finansieringsfrågan och undersöka möjligheter till extern finansiering.
Kontakter med länsstyrelsen, kommunen, vattenvårdsmyndigheter och privata finansiärer.

Juridik.
Att juridiskt tolka den vattendom som finns och att under arbetets gång bistå med juridisk kompetens. Kontakter med juridisk kompetens som finns främst bland de boende i områdena.

Näringsliv och turism.
Att undersöka hur föreningens arbete kan vara till gagn för företagande och turism på ön.
Kontakter med Ljusterö Företagarförening, kommunens näringslivskontor och föreningar i närområdet.